لیست آخرین اخبار

برگزاري كلا س محوطه سازي وپروژه استادبيات مختاري يكشنبه 97/2/16
قابل توجه دانشجويان محترم
كلاس درس محوطه سازي و پروژه استاد بيات مختاري
يكشنبه 97/2/16ساعت 19تا 21 برگزار مي شود حضور كليه دانشجويان محترم الزامي است .

(روابط عمومی)