لیست آخرین اخبار

تغيير ساعات كلاس هاي بعد از ظهر در ماه مبارك رمضان

كلاس هاي ساعت17تا19به16/45تا18/10 و كلاسهاي 19تا 21به 18/20تا19/45تغييريافت


(روابط عمومی)