لیست آخرین اخبار

24ابان روز كتاب و كتابخواني گرامي باد

24آبان روز كتاب و كتابخواني گرامي باد

كتاب دوست خوب من و تو ، چه همدم خوبی در لحظه تنهایی و چهره آشنایی در دیار غربت همسایه مهربانی كه هیچ دیواری خانه تو را از او جدا نمی كند .
مهمان ناخوانده ای است كه هر گاه بخواهی دعوت تو را می پذیرد !
ظرفی است لبریز از علم و ظرافت، كاسه ای است سرشار از شادی و غم، شوخی. جدی
خوشا به حالش كه می توان آن را در خورجین نهاد و با خود به همه جا برد خوشا به حالش كه میتوان آن را در دامن ریخت .
آیا شنیده ای كه درختی هیچگاه خشك نشود و برگهایش در پاییزی نریزد؟ و میوه ای كه هیچ گاه نپوسد چه دوستی است كه هر چه بخواهی به تو می دهد از زندگان و مردگان با تو سخن می گوید. اگر بر او خشمگین شوی بر تو خشم نمی گیرد و اگر بر سرش فریاد بكشی لب فرو می بندد و دم بر نمی آورد .
كتابها مثل آدمها هستند
بعضی كتابها دو لباس می پوشند و بعضی لباس های عجیب و غریب و رنگارنگ دارند
بعضی از كتابها برای ما قصه می گویند تا بخوابیم و بعضی قصه می گویند تا بیدار شویم
بعضی از كتابها تنبل هستند و بعضی از كتابها زیاد می خوابند و همیشه خمیازه می كشند
بعضی از كتابها شاگرد اول می شوند و جایزه می گیرند و بعضی مردود می شوند و تجدید
بعضی از كتابها تقلّب می كنند و بعضی از كتابها دزدی می كنند
بعضی از كتابها به پدر و مادر خود احترام می گذارند و بعضی از آنها نمی گذارند
بعضی از كتابها هر چیز که دارند از دیگران گرفته اند و بعضی از كتابها به دیگران می بخشند
بعضی از كتابها فقیرند
بعضی از كتابها گدایی می كنند
بعضی از كتابها پر حرفند ولی حرفی برای گفتن ندارند و بعضی از كتابها، ساكت و آرامند ولی یك عالمه حرف نگفته در دل دارند
بعضی از كتابها بیمارند و بعضی از كتابها تب دارند و هزیان می گویند
بعضی از كتابها را باید به بیمارستان برد تا معالجه شوند
بعضی از كتابها كودكانه و لوس حرف میزنند ولی بعضی از كتابها فقط غر می زنند و نصیحت می كنند
بعضی از كتابها دو قلویی چند قلو هستند و بعضی از كتابها پیش از تولید می میرند و بعضی تا ابد زنده هستند
بعضی از كتابها سیاه پوست اند و بعضی سفید پوست و بعضی زرد پوست یا سرخ پوست انند
بعضی از كتابها به رنگ پوست خود افتخار می كنند و رنگ دیگران را مسخره می كنند
بعضی از كتابها آنقدر خاكی اند و حرفهای خاكی می زنند كه آدم را به یاد آفرینش از خاك می ندازند
بعضی از كتابها حرفهای بی محتوا می زنند و باید دهانشان را گل گرفت
بعضی از كتابها همانند اسم خود صادق هستند
بعضی از كتابها ترسو هستند و زیر كتابهای دیگر مخفی می شوند
بعضی از كتابها آنقدر تكون می خورند و كتابهایی كه روی آنها قرار گرفته را می اندازند تا خودی نشان دهند
بعضی از كتابها مثل رنگ پوستشان سیاه بخت اند و بعضی مانند رنگ پوست بخت اند
كتابها را تنها نگذارید و آنها مثل همیشه بوسه بر دستانتان می زنند .


(روابط عمومی)