لیست آخرین اخبار

5اسفند روز مهندس گرامي باد

تقدیم به تمام کسانی که مهندسی را درک کردند،

به تمام کسانی که پلی ساختند از انتهای بن بست کوچه ی رفاه تا بیکران،

به تمام کسانی که خود را شبانه روز وقف کردند تا همگان شبانه روزی روشن داشته باشند،

به تمام کسانی که لذتش را فهمیدند نه آنان که تنها به نامش خوانده شدند

روز مهندس بر همه آنانکه مهندس وجود خویشند مبارک باد
(روابط عمومی)