لیست آخرین اخبار

تمديد وام بلند مدت

کلیه دانشجویان محترمی که متقاضی دریافت قرض الحسنه شهريه

(وام بلند مدت ( می باشند،  وام تا تاريخ 97/12/26 تمديد شد

 

جهت ثبت نام به امور شهريه مراجعه فرمایند.


(روابط عمومی)