لیست آخرین اخبار

میلاد اعیاد شعبانیه مبارک
سلام بر شعبان و اعیادش، سلام بر حسین و عباسش، سلام بر سجاد و سجودش، سلام بر نیمه شعبان و ظهور مولودش، آغاز ماه رسول خدا ماه شادی آل الله مبارک باد
(روابط عمومی)