لیست آخرین اخبار

گرامي داشت مقام استاد
استاد و معلم ،امانت دار نسلي است كه تمام مقدرات يك كشور به آن نسل سپرد ه مي شود و تربيت بايد با تعليم همراه باشد (امام خميني )

(روابط عمومی)