لیست آخرین اخبار

كارت ورود به جلسه

 

جهت دريافت   كارت ورود به جلسه   ابتدا تسويه حسـاب مالي نموده و پس از انجام ارزشيابي از  تاريخ 15/03/98 جـهت دريافت كارت به پرتـال خود مراجعه نماييد.

قابل ذكر است با توجه  به تغييرات در تاريخ و ساعات امتحاني حتما كارت خود را دريافت نماييد، در غير اينصورت عواقب بر عهده خود دانشجو مي باشند.

(روابط عمومی)