لیست آخرین اخبار

ليست دروس ارائه شده در دوره تابستان سال تحصيلي 98-97

ليست دروس ارائه شده در دوره تابستان سال تحصيلي 98-97

آموزشكده فني و حرفه اي سما -  واحد نيشابور

رديف

نام درس

رشته

تعداد واحد

نظري

عملي

1

اخلاق و تربيت اسلامي

كليه رشته ها

2

 

2

انديشه اسلامي

كليه رشته ها

2

 

3

آشنايي با قرآن

كليه رشته ها

1

 

4

دانش خانواده

كليه رشته ها

2

 

5

وصايا ي امام خميني(ره)

كليه رشته ها

1

 

6

تربيت بدني

كليه رشته ها

 

1

7

كارآفريني و پروژه

كليه رشته ها

1

1

8

اصول سرپرستي

كليه رشته ها

2

 

9

فارسي عمومي

كليه رشته ها

3

 

10

زبان عمومي

كليه رشته ها

3

 

13

رياضي عمومي 1 (رياضي6)

كليه رشته ها

3

 

17

كارآموزي

كليه رشته ها

2

 

18

پروژه

كليه رشته ها

2

 

 مطابق بخشنامه دروس تخصصي در تابستان ارائه نخواهد شد.

 

نكات قابل توجه :

ü  كلاسها به شيوه حضوري برگزار خواهدشد.

ü حداكثر تعداد واحد انتخابي مطابق آئين نامه آموزشي 8 واحد مي باشد و براي دانشجوياني كه در ترم تابستان فارغ التحصيل مي شوند10 واحد مى باشد .(6 واحد نصف شهريه ثابت و 8 تا 10 واحد دوسوم شهريه ثابت پرداخت خواهدشد)

ü  دروس وصاياى حضرت امام (ره)و آشنائى با قرآن كريم در سقف مجاز واحد هاى درسى دوره تابستان محاسبه نمى شود.

ü رعايت پيش نياز و هم نياز در ترم تابستان الزامي مي باشد

ü  تاريخ ثبت نام و انتخاب واحد: از روز  شنبه 08/04/98 لغايت  چهارشنبه 13/04/98

ü  تاريخ شروع كلاسها :15/04/98 به مدت شش هفته آموزشي

ü  روزهاي تشكيل كلاس  دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه   در  محل دانشكده علوم پايه

ü  تاريخ برگزاري امتحانات: از 26/05/98  لغايت 31/05/98

ü  دانشجويان ميهمان بايستي برگه معرفي از واحد مبدا، كپي شناسنامه و عكس همراه داشته باشند.

ü  در تابستان حذف و اضافه وجود ندارد. ( در صورت انتخاب واحد  سپس انصراف، حذف ترم تابستان با اعمال شهريه انجام خواهدشد)


(روابط عمومی)