لیست آخرین اخبار

اطلاعيه تقويم آموزشي مهر 98

تقويم آموزشي نيمسال اول  سال تحصيلي  99- 98

دانشكده فني و حرفه اي سما نيشابور

انتخاب واحد

09/06/98  لغايت 21/06/98

وروديهاي قبل 95  ازتاريخ 09/06/98 تا 10/06/98

وروديهاي 95  از تاريخ 11/06/98 تا 11/06/98

وروديهاي 96  از تاريخ 12/06/98 تا 12/06/98

وروديهاي 97  از تاريخ 13/06/98 تا 13/06/98

         كل وروديها  از تاريخ 14/06/98 تا 21/06/98

          شروع كلاسها

23/06/98

پايان كلاسها

12/10/98

حذف و اضافه

06/07/98   لغايت   11/07/98

تاريخ امتحانات

14/10/98     لغايت   26/10/98

·      دانشجویان محترم در زمانهای مشخص شده جهت انتخاب واحد از طریق سایت دانشگاه اقدام نمایند . 

تقويم آموزشي مهر 98
(روابط عمومی)