لیست آخرین اخبار

جلسه استقبال از دانشجويان ورودي مهر 98
جلسه استقبال از دانشجويان ورودي مهر 98 چهارشنبه 10مهرماه ساعت 8 تا 11 صبح در محل سالن تربيت بدني دانشگاه برگزار خواهد شد.

(روابط عمومی)