لیست آخرین اخبار

كدهاي حذفي

كدهاي حذفي در  ترم اول سال تحصيلي  99-98

گروه هاي درسي زير به علت به حد نصاب نرسيدن حذف گرديده است. دانشجويان محترم  جهت حذف و يا تغيير گروه درسي خود حداكثر تا تاريخ   17/07/98  به آموزش مراجعه نمايند.

((مراجعه بعد از بازه مذكور  و يا عدم مراجعه  به منزله حذف درس بدون جايگزيني  مي باشد))

كد درس

عنوان درس

رشته

استاد

 

10094

اصول سازماندهي

امور اداري

خانم بيات مختاري

 

10114

سازمان و وظايف انبارها

امور اداري

خانم سوقندي

 

10095

سرپرستي دبيرخانه

امور اداري

آقاي عاقل

 

10100

كليات علم اقتصاد

امور اداري

خانم حسيني

 

10072

اصول حسابداري خدماتي

 حسابداري

آقاي انتظاري

 

10087

حسابرسي

حسابداري

آقاي  موسوي

 

10360

اصول مربيگري

تربيت بدني

آقاي خواجه اي

 

10216

تيراندازي

تربيت بدني

خانم بكائيان

 

10045

شيوه ارائه نوشتاري

كامپيوتر

خانم بيدكي

 

10062

كارگاه شبكه محلي كامپيوتري

كامپيوتر

آقاي اعظمي فر

 

10260

پرسپكتيو

نقشه كشي معماري

خانم خالقي نژاد

 

10268

تنظيم شرايط محيطي

نقشه كشي معماري

خانم مهروش

 

10272

طراحي فني ساختمان

نقشه كشي معماري

آقاي دروكي

 

10270

طراحي معماري1

نقشه كشي معماري

آقاي حامد سردار

 

10014

الكترونيك عمومي

الكتروتكنيك

خانم مراتي

 

10027

آزمايشگاه الكترونيك عمومي

الكتروتكنيك

خانم خيرآبادي

 

10028

آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي

الكتروتكنيك

آقاي حلاجي

 

10021

روشنايي فني

الكتروتكنيك

خانم شريفيان

 

10017

كاربرد رايانه در برق

الكتروتكنيك

خانم سليمانيان

 

10025

كنترل صنعتي

الكتروتكنيك

آقاي حلاجي

 

10013

ماشينهاي التريكي سه فاز

الكتروتكنيك

خانم عباديان

 

10024

مباني ديجيتال

الكتروتكنيك

خانم شريفيان

 

10022

ماشينهاي الكتريكي مخصوص

الكتروتكنيك

آقاي حلاجي

 

10206

مكانيك سيالات

مكانيك خودرو

آقاي يزدي

 

10363

رياضي عمومي

مشترك

خانم آقا محمدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(روابط عمومی)