لیست آخرین اخبار

بازدید مدیر کل حراست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی


بازدید میدانی مدیر کل حراست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و هیات همراه
به مناسبت آغاز سال 1400 از واحد نیشابور و مراکز آموزشی فرهنگی سما

 


(روابط عمومی)