آخرین اخبار

لیست آخرین اخبار

اعزام تیم کشتی آزادوفرنگی به مسابقات قهرمانی منطقه 9 سما
راه یابی 5دانشجوی  دانشکده سما  نیشابور به مسابقات قهرمانی کشتی منطقه 9 را تبریک می گوئیمراه یابی آقایان :

1- حسن شمس آبادی دانشجوی رشته تر بیت بدنی


2- عباس نوری مهر دانشجوی رشته معماری

3- پوریا سلامت دانشجوی رشته تربیت بدنی

4- علی شعاعی دانشجوی رشته تربیت بدنی

5- مهدی قاری  دانشجوی رشته تربیت بدنی

 به مسابقات قهرمانی کشتی منطقه 9 را تبریک می گوئیم.(روابط عمومی)