آخرین اخبار

لیست آخرین اخبار

گزارش بازدید در س روستا

گزارش بازدید در س آشنایی با معماری اسلامی

 

به منظور افزایش سطح علمی و همچنین تلفیق آموخته های تئوری با عملی در درسروستا ،یک دوره بازدید علمی یک روزه برای دانشجویان رشته معماری دانشکده فنی و حرفه ای سما نیشابور  ،از جیلو،جعفرآباد واسحاق آباد  که دارای معماری با بافت سنتی منطقه ای می با شد برگزار شد.در این بازدید علمی دانشجویان به همراه استاد درس ضمن بازدید از بناهای فوق  وآشنایی با سبک معماری این نوع بناها ،طرح ها و پلان های خود را از بناهای مذکورترسیم نمودند و از توضیحات استاد در خصوص نوع معماری ،نقشه بنا ،مواد و مصالح به کار رفته در بناها و...استفاده نمودند .این بازدیداز ساعت 8/30 الی 13/15 به طول انجامید.

(روابط عمومی)