اطلاعیه


محل تشكيل كارگاه ها و آزمايشگاه ها  (نيمسال دوم  96-95 )

نام درس

رشته

مكان

كليه كارگاههاي مكانيك خوردو

مكانيك خودرو

مجتمع كارگاهي فني و حرفه اي سما شهرك قدس

كارگاه تاسيسات برق

ساختمان

مجتمع كارگاهي فني و حرفه اي سما شهرك قدس

كليه كارگاهها و آزمايشگاههاي گروه كامپيوتر

كليه رشته ها

مجتمع كارگاهي فني و حرفه اي سما شهرك قدس

كارگاه تاسيسات مكانيكي

ساختمان

مجتمع كارگاهي فني و حرفه اي سما شهرك قدس

كليه كارگاهها و آزمايشگاههاي گروه برق

برق

مجتمع كارگاهي فني و حرفه اي سما شهرك قدس

كليه كارگاههاي ساختمان بجز مكانيك خاك و بتون

كارداني پيوسته ساختمان

مجتمع كارگاهي فني و حرفه اي سما شهرك قدس

آزمايشگاه فيزيك حرارت

كليه رشته ها

دبيرستان پسرانه سما( دوره اول) شهرك قدس

آزمايشگاه فيزيك مكانيك

كليه رشته ها

دبيرستان پسرانه سما( دوره اول) شهرك قدس

روش تدريس علوم

آموزش ابتدايي

دبيرستان پسرانه سما( دوره اول) شهرك قدس

آزمايشگاه ترموديناميك

مكانيك خودرو

به صورت تئوري - شهرك قدس

آزمايشگاه مكانيك خاك

كارداني پيوسته ساختمان

كارگاههاي مجتمع  دانشگاه آزاد   (جاده صومعه)

آزمايشگاه بتون و ساير مصالح

كارداني پيوسته ساختمان

كارگاههاي مجتمع  دانشگاه آزاد    (جاده صومعه)

آزمايشگاه مقاومت مصالح

ساخت و توليدمكانيك خودرو

دانشكده فني مهندسي- مجتمع  دانشگاه آزاد  (جاده صومعه)

آزمايشگاه مكانيك سيالات

دانشكده علوم پايه- مجتمع  دانشگاه آزاد   (جاده صومعه)

كارگاه تراشكاري قطعات خودرو

كارشناسي مكانيك خودرو

كارگاههاي مجتمع  دانشگاه آزاد     (جاده صومعه)

كارگاه مدلسازي و ريخته گري

كارشناسي مكانيك خودرو

كارگاههاي مجتمع  دانشگاه آزاد    (جاده صومعه)