اطلاعیه


كلاس شنا 3 و4 به دليل تعميرات استخر نور  اين هفته( از 21 اسفند) تشكيل نمي گردد .

آموزش سما