اطلاعیه


ارزشيابي اينترنتي اساتيد از تاريخ دوشنبه ۹۶/۳/۱ لغايت چهارشنبه ۹۶/۳/۳۱ آغاز خواهد شد. خواهشمند است همانند ترم هاي گذشته در اين امر مهم شركت فرماييد. در صورت عدم انجام ارزشيابي، مشاهده نمرات و سوابق تحصيلي امكانپذير نخواهد بود.
ورود به سامانه ارزشيابي اساتيد