اطلاعیه


ليست دروس ارائه شده در دوره تابستان سال تحصيلي 96-95

آموزشكده فني و حرفه اي سما -  واحد نيشابور

رديف

نام درس

رشته

تعداد واحد

نظري

عملي

1

اخلاق و تربيت اسلامي

كليه رشته ها

2

2

انديشه اسلامي

كليه رشته ها

2

3

آشنايي با قرآن

كليه رشته ها

1

4

دانش خانواده

كليه رشته ها

2

5

وصايا

كليه رشته ها

1

6

تربيت بدني

كليه رشته ها

1

7

كارآفريني و پروژه

كليه رشته ها

1

1

8

اصول سرپرستي

كليه رشته ها

2

9

فارسي عمومي

كليه رشته ها

3

10

زبان عمومي

كليه رشته ها

3

11

زبان پيش دانشگاهي

كليه رشته ها

2

12

رياضي پيش دانشگاهي

كليه رشته ها

2

13

رياضي عمومي 1 و 2

كليه رشته ها

3

14

رياضي كاربردي

كليه رشته ها

2

15

فيزيك پيش دانشگاهي

كليه رشته ها

2

16

فيزيك عمومي

كليه رشته ها

2

17

آزمايشگاه  كنترل صنعتي

الكتروتكنيك

1

18

آزمايشگاه  ديجيتال

الكتروتكنيك

1

19

مباني ديجيتال

الكتروتكنيك

2

20

آزمايشگاه  ماشين هاي الكتريكي 2

الكتروتكنيك

1

21

آزمايشگاه  الكترونيك صنعتي

الكتروتكنيك

1

22

الكترونيك صنعتي

الكتروتكنيك

3

23

كاربرد ميكرو كنترلر

الكتروتكنيك

2

24

مكانيك سيالات

مكانيك خودرو

2

25

ترموديناميك

مكانيك خودرو

2

26

استاتيك/ ايستايي

ساختمان/معماري

2

27

مقاومت مصالح/ ايستايي2

ساختمان/معماري

3

28

زبان فني

ساختمان/معماري

2

29

حسابداري صنعتي2

حسابداري

3

30

حسابداري شركتهاي2

حسابداري

3

31

كاربرد كامپيوتر در حسابداري2

حسابداري

1

1

32

حسابداري مالي

حسابداري

3

33

پروژه مالي

حسابداري

1

34

سرپرستي سازمانها

حسابداري

2

35

حقوق كار و تامين اجتماعي

اموراداري

2

36

فيزيولوژي ورزش

تربيت بدني

2

37

تغذيه ورزش

تربيت بدني

2

38

اصول سرپرستي در تربيت بدني

تربيت بدني

2

39

يادگيري و اجراي مهارتهاي حركتي

تربيت بدني

2

40

حركت شناسي و بيومكانيك

تربيت بدني

2

41

رشته ورزشي تخصصي

تربيت بدني

2

42

بهداشت محيط زيست

آموزش ابتدايي

2

43

روش تدريس قرآن

آموزش ابتدايي

1

1

44

روش تدريس اجتماعي

آموزش ابتدايي

1

1

45

كودكان استثنايي

آموزش ابتدايي

2

46

انقلاب اسلامي

آموزش ابتدايي

2

47

كارآموزي

كليه رشته ها

48

پروژه

كليه رشته ها

نكات قابل توجه :

1-    كلاسها به شيوه حضوري برگزار خواهدشد.

2-    حداكثر تعداد واحد انتخابي مطابق آئين نامه آموزشي 8 واحد مي باشد(بجز دروس قرآن و وصايا)

3-    تاريخ ثبت نام و انتخاب واحد: از روز شنبه 96/4/17 لغايت چهارشنبه 96/4/21

4-    تاريخ شروع كلاسها :96/4/24به مدت شش هفته آموزشي

5-    تاريخ برگزاري امتحانات: از 96/6/02 لغايت 96/6/09

6-    دانشجويان ميهمان بايستي برگه معرفي از واحد مبدا، كپي شناسنامه و عكس همراه داشته باشند.

جهت كسب اطلاعات بيشتر (ساعات هفتگي دروس و ...) به سايت sama-neyshabur.ac.ir ( اطلاعيه  هاي آموزش) مراجعه نماييد.