اطلاعیه


بسمه تعالي

دانشجوياني كه معدل ترمي آنان 17 به بالا مي باشد .جهت عضويت و استفاده از تسهيلات باشگاه پژوهشگران جوان به دفتر پژوهش مراجعه نمايند.