اطلاعیه


انجمن های علمی و وظایف آن:

 انجمن هاي علمي دانشجويي متشكل از دانشجويان علاقه مند به مشارکت درفعاليت هاي علمي در يك دانشكده يا گروه آموزشي است که

فعاليت هاي آن عبارتند از:

  •  مناظره و نقد علمي
  • هم انديشي و نشست هاي تخصصي
  •  مطالعات و پژوهش هاي علمي
  •  نشر و ترويج يافته هاي علمي
  •  فعاليت هاي کمک آموزشي

 برخي از مصاديق و عرصه هاي فعاليت انجمن هاو اتحادیه های انجمن های علمي عبارتنداز:

١- برگزاري دوره هاي آموزشي تكميلي و تقويتي و تشكيل  کارگاههاي تخصصي

٢- برگزاري و همكاري در اجراي جشنواره ها، کنفرانسها و مسابقات علمي

٣- توليد و انتشار نشريه علمي، آتاب و نشريات الكترونيكي، نرم افزارهاي رايانه اي و فيلم هاي علمي  آموزشي

٤- برنامه ريزي و اجراي بازديد هاي علمي از مراکز علمي، صنعتي و فناوري

٥- اطلاع رساني در خصوص کلیه  فعاليت هاي مرتبط با اهداف انجمن

٦- حمايت و تشويق مادي و معنوي از ابتكارات، خلاقيتهاي علمي، فعاليت هاي پژوهشي و

اختراعات دانشجويان