اطلاعیه


كليه دانشجوياني كه داراي مهارت هاي مختلف(دارا بودن مدارك فني وحرفه اي ويا كار تجربي)علمي و پژوهشي مي باشند به دفتر پژوهش (آقاي نوروز)مراجعه نمايند.