لیست آخرین اخبار

تمديد مهلت انتخاب واحد
دانشجويان محترم آخرين مهلت تمديد انتخاب واحد پنج شنبه 28-6-98 و جمعه 29-6-98 مي باشد.
(روابط عمومی)