فروردین ۳۱

دریافت درخواست گواهی اشتغال به تحصیل صرفا از طریق پرتال دانشجویان در وبسایت آموزشکده صورت می‌پذیرد. دانشجویان متقاضی می توانند همه روز درخواستهای خود را تا قبل از ساعت ۱۰ صبح در پرتال دانشجویان ثبت نمایند.برگه گواهی اشتغال به تحصیل درخواستهایی که تا این ساعت در سیستم ثبت شوند از ساعت ۱۲ همان روز جهت  ارائه به متقاضیان به دفتر امور کلاسهای ساختمان آموزشی شهرک قدس ارائه خواهد شد.

لازم به ذکر است:

  • صدور گواهی اشتغال به تحصیل صرفا از طریق بالاامکانپذیر است و به درخواستهای کتبی یا حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • ثبت درخواست صدور گواهی اشتغال به تحصیل صرفا برای دانشجویانی امکانپذیر است که تسویه حساب مالی انجام داده‌اند؛ 

نوشته ای از مدیر سایت

نظرات غیر فعال است.